UWAGA: Rekrutacja rozpocznie się  01.03.2021 r. o godz. 12.00 poprzez stronę interneto

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk/News

REKRUTACJA DO KLAS I

Rejestracja kandydatów odbywa się przez stronę https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk . Druki zgłoszenia i wniosków będą dostępne od dnia 1 marca 2021 r. na powyższej stronie internetowej oraz przy wejściu do szkoły.

Rekrutacja do szkoły obwodowej

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie potwierdzają wolę nauki dziecka przez GPE, drukują zgłoszenie i dostarczają do szkoły w terminie od 1 marca 12:00 do 12 marca do godz. 16:00. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem ucznia do szkoły i na tym kończy się etap rekrutacji.

Rekrutacja do szkoły spoza obwodu

Kandydaci zamieszkujący poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami.

Rodzice mogą zadeklarować wybór maksymalnie 3 szkół. Wniosek rekrutacyjny należy wypełnić elektronicznie i dostarczyć wydrukowaną wersję do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 1 marca do 12 marca do godziny 16:00. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, za które są przyznawane punkty.

22 marca 2021 o godzinie 15:00 zostaną podane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Następnie od 23 marca do 29 marca do godz. 16:00 należy potwierdzić wolę przyjęcia kandydata przekazując do szkoły oświadczenie woli podjęcia nauki (załącznik nr 1). Brak potwierdzenia woli będzie skutkować nieprzyjęciem kandydata.

31 marca 2021r. o godz. 15:00 podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Kandydaci niezakwalifikowani do szkoły spoza obwodu jest przypisany do szkoły obwodowej.

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów:

1. Uczęszczanie w poprzednim roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w ZSP5 – oświadczenie rodzica (zawarte we wniosku rekrutacyjnym)

2. Rodzeństwo kontynuujące naukę w ZSP5 – oświadczenie rodzica (zawarte we wniosku rekrutacyjnym)

3. Niepełnosprawność kandydata – załączamy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

4. Objęcie kandydata pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

5. Wielodzietność rodziny – oświadczenie rodzica (zawarte we wniosku rekrutacyjnym)

6. Samotne wychowywanie kandydata – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód, separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (zawarte we wniosku rekrutacyjnym), proszę zwrócić uwagę, że tutaj są potrzebne dwa dokumenty

7. Miejsce pracy rodzica w obwodzie szkoły – zaświadczenie z zakładu pracy zawierające miejsce wykonywania pracy lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej

SPOSOBY DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW DO SZKOŁY:

1. Wydrukowane dokumenty mogą Państwo wrzucić w kopercie do skrzynki podawczej znajdującej się w wiatrołapie (po prawej stronie, opatrzonej niebieską kartką) 2. Elektronicznie w formie skanu na adres sekretariat@zsp5.edu.gdansk.pl z tytułem wiadomości „REKRUTACJA (imię, nazwisko kandydata)

Zgodnie z zaleceniami wydanymi w zasadach rekrutacji Szkoła nie przyjmuje dokumentów w sekretariacie / na portierni ze względów sanitarno-epidemiologicznych.

UWAGA!

Aby dziecko zostało przyjęte do szkoły, musi zostać wyrażona zgoda obojga rodziców/opiekunów prawnych. Wnioski rekrutacyjne muszą być podpisane przez obojga rodziców.

Jeżeli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, należy dołączyć je do dokumentów rekrutacyjnych.