Deklaracja dostępności ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna zustawą odostępności cyfrowej stron internetowych iaplikacji mobilnych podmiotów publicznych zpowodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Zielnik
 • E-mail: sekretariat@zsp5.edu.gdansk.pl
 • Telefon: (058) 556 66 85

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 524 45 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd

Do siedziby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Startowej 9 można dojechać liniami tramwajowymi numer 2, 4, 8 – przystanek Startowa. Można dojechać także liniami autobusowymi numer 127, 158, 258 – przystanek Pilotów / Dywizjonu 303, linią 227  przystanek Hynka. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 300 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 400 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie Zarządu Transportu Miejskiego

Dostępne jest także połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – stacja kolejowa Gdańsk Zaspa. Odległość od przystanku SKM wynosi około 500 metrów.

Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie Szybkiej Kolei Miejskiej

Wokół siedziby obowiązuje się parking.

Opis ogólny budynku przy ul. Startowej 9

Przed wejściem do budynku od strony parkingu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo.

Główne wejście do budynku znajduje się od ulicy Startowej. Podjazd dostosowany do potrzeb osób niepełnoosprawnych. Główne drzwi wejściowe od ulicy Startowej otwierane są przez portiera. W budynku nie ma windy. Na parterze budynku w wejściu głównym znajduje się portiernia. Na parterze znajduje się gabinet Dyrektora Szkoły (pok. 101) oraz Sekretariat (pok. 102). Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.

Dziennik Podawczy

Dziennik Podawczy znajduje się w Sekretariacie w pokoju nr 101 bezpośrednio przy wejściu do budynku od ul. Nowe Ogrody.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia