Terapia pedagogiczna

(s. 121)

mgr Ewa Górnacz

 

Szkoła Podstawowa nr 92 od chwili jej powstania zapewnia zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (obecnie: terapii pedagogicznej) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysgrafia i dysortografia).

Zajęcia powadzi mgr Zofia Wypych, która obejmuje terapią uczniów klas 2 i 3 oraz uczniów klas 4-6. Zajęcia terapii pedagogicznej odbywają się w formie zajęć grupowych, a ilość uczniów waha się w zależności od potrzeb (od zajęć indywidualnych do najczęściej  5 uczniów w grupie).

W ciągu roku szkolnego pani terapeutka prowadzi indywidualne spotkania z rodzicami (podczas dyżuru dla rodziców) oraz grupowe szkolenia rodziców w zakresie rozpoznawania trudności w uczeniu się dziecka, wiedzy o dysleksji i pracy z dzieckiem w domu.

Na parterze SP znajduje się gablota szkolna dla rodziców, nauczycieli i zainteresowanych uczniów, w której zamieszczone są informacje dotyczące dysleksji i metod terapii.

Nauczyciele naszej szkoły stosują się do zaleceń zawartych w opiniach wystawianych przez Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne.

Wykorzystują następujące formy dostosowywania wymagań do możliwości uczniów z dysleksją:

 • przy ocenianiu biorą pod uwagę wkład pracy ucznia, treść pracy a nie poprawność ortograficzną
 • nie wymagają głośnego czytania przy całej klasie (bez wcześniejszego uzgodnienia)
 • zamiast pisemnych sprawdzianów mogą stosować ustne odpowiedzi
 • uczniowie mogą korzystać z komputera lub maszyny do pisania prac domowych
 • mogą pisać pismem drukowanym
 • nauczyciele wydłużają(według potrzeby) limit czasu na odpowiedź ustną
 • wydłużają limit czasu na pisanie sprawdzianów
 • obniżają wymagania dotyczące ładnego pisania i wyglądu zeszytu

Rodzice są informowani przez szkołę o Rozporządzeniach MENiS  :

 • o możliwości wykonania badania diagnostycznego bez posiadania skierowania ze szkoły
 • o konieczności wyrażenia przez rodziców zgody na badanie w poradni
 • o konieczności wyrażenia przez nich zgody na udział dziecka w terapii pedagogicznej
 • o możliwości zdawania przez dziecko egzaminów zewnętrznych (sprawdzian, egzamin zewnętrzny) w warunkach dostosowanych do jego specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • o możliwości zwolnienia z nauki drugiego języka obcego.

Uczniowie z dysleksją mogą korzystać z różnych form aktywności na terenie szkoły, które umożliwiają im odnoszenie sukcesów, rozwijanie zainteresowań i wykorzystywanie swych mocnych stron np. zajęcia sportowe, koło taneczne, zajęcia plastyczne, koło teatralne, zaj. komputerowe, gazetka szkolna, działalność Samorządu Uczniowskiego.


Szkoła proponuje dla uczniów  z dysleksją :

 • zajęcia wspierające nauczanie z wszystkich  przedmiotów (SOS)
 • możliwość korzystania z sali audiowizualnej
 • możliwość zapoznawania się z informacjami na temat dysleksji z gabloty szkolnej
 • rodzice mogą korzystać z konsultacji prowadzonych przez panią terapeutkę w celu uzgadniania ćwiczeń do pracy w  domu (dotyczy uczniów objętych terapią oraz tych, którzy z różnych przyczyn z niej nie korzystają)
 • obowiązkowe realizowanie w domu (w ramach j. polskiego) programu terapeutyczno-edukacyjnego Ortograffiti

Uczniowie  z  mogą korzystać z pomocy psychologa szkolnego, pedagoga, logopedy i gimnastyki korekcyjnej. Zapewnia to uczniom z różnymi problemami wszechstronną pomoc, a nauczyciele czynią wszystko, by zapewnić synchronizację i ujednolicić oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze skierowane na dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi.

W czterech kolejnych edycjach konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Dysleksji nasza szkoła otrzymała certyfikaty Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją. Liczymy na sukcesy w kolejnych edycjach konkursu.

Z ogromną przykrością informujemy rodziców i uczniów naszego gimnazjum, że w roku szkolnym 2007/08 Wydział Edukacji w Gdańsku wykreślił z arkusza organizacyjnego szkoły godziny przeznaczone na terapię pedagogiczną w gimnazjum i do chwili obecnej nie może być ona realizowana.

Jest to tym bardziej przykre, że nasze gimnazjum miało duże osiągnięcia w zakresie terapii, w i jako jedyne gimnazjum w województwie pomorskim, zostało uhonorowane certyfikatem z wyróżnieniem w konkursie Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Ponieważ jednak posiadanie opinii o dysleksji oznacza nie tylko przywileje, ale także obowiązki, nauczyciele terapii pedagogicznej polecają uczniom (nie tylko z dysleksją) ćwiczenia zawarte w 9 częściach programu terapeutyczno-edukacyjnego Ortograffiti wydawnictwa Operon. Jest to seria przygotowana przez fachowców w dziedzinie dysleksji, rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Wierzymy, że systematyczna praca Państwa dzieci i wykonywanie ćwiczeń w zeszytach Ortograffiti, przyniesie doskonałe efekty. Mamy również nadzieję, że w przyszłym roku otrzymamy dodatkowe godziny i terapia powróci do gimnazjum.