Terapia pedagogiczna

(s. 121)

mgr Małgorzata Bidas

 

Szkoła Podstawowa nr 92 od chwili jej powstania zapewnia zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (obecnie: terapii pedagogicznej) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysgrafia i dysortografia).

Zajęcia powadzi mgr Małgorzata Bidas, która obejmuje terapią uczniów klas 2 i 3 oraz uczniów klas 4-6. Zajęcia terapii pedagogicznej odbywają się w formie zajęć grupowych, a ilość uczniów waha się w zależności od potrzeb (od zajęć indywidualnych do najczęściej  5 uczniów w grupie).

Nauczyciele naszej szkoły stosują się do zaleceń zawartych w opiniach wystawianych przez Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne.

Wykorzystują następujące formy dostosowywania wymagań do możliwości uczniów z dysleksją:

 • przy ocenianiu biorą pod uwagę wkład pracy ucznia, treść pracy a nie poprawność ortograficzną
 • nie wymagają głośnego czytania przy całej klasie (bez wcześniejszego uzgodnienia)
 • zamiast pisemnych sprawdzianów mogą stosować ustne odpowiedzi
 • uczniowie mogą korzystać z komputera lub maszyny do pisania prac domowych
 • mogą pisać pismem drukowanym
 • nauczyciele wydłużają(według potrzeby) limit czasu na odpowiedź ustną
 • wydłużają limit czasu na pisanie sprawdzianów
 • obniżają wymagania dotyczące ładnego pisania i wyglądu zeszytu

Rodzice są informowani przez szkołę o Rozporządzeniach MENiS  :

 • o możliwości wykonania badania diagnostycznego bez posiadania skierowania ze szkoły
 • o konieczności wyrażenia przez rodziców zgody na badanie w poradni
 • o konieczności wyrażenia przez nich zgody na udział dziecka w terapii pedagogicznej
 • o możliwości zdawania przez dziecko egzaminów zewnętrznych (sprawdzian, egzamin zewnętrzny) w warunkach dostosowanych do jego specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • o możliwości zwolnienia z nauki drugiego języka obcego.

Uczniowie z dysleksją mogą korzystać z różnych form aktywności na terenie szkoły, które umożliwiają im odnoszenie sukcesów, rozwijanie zainteresowań i wykorzystywanie swych mocnych stron np. zajęcia sportowe, koło taneczne, zajęcia plastyczne, koło teatralne, zaj. komputerowe, gazetka szkolna, działalność Samorządu Uczniowskiego.


Szkoła proponuje dla uczniów  z dysleksją 

 • możliwość korzystania z sali audiowizualnej
 • możliwość zapoznawania się z informacjami na temat dysleksji z gabloty szkolnej
 • rodzice mogą korzystać z konsultacji prowadzonych przez panią terapeutkę w celu uzgadniania ćwiczeń do pracy w  domu (dotyczy uczniów objętych terapią oraz tych, którzy z różnych przyczyn z niej nie korzystają)
 • obowiązkowe realizowanie w domu (w ramach j. polskiego) programu terapeutyczno-edukacyjnego Ortograffiti

Uczniowie  z  mogą korzystać z pomocy psychologa szkolnego, pedagoga, logopedy i gimnastyki korekcyjnej. Zapewnia to uczniom z różnymi problemami wszechstronną pomoc, a nauczyciele czynią wszystko, by zapewnić synchronizację i ujednolicić oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze skierowane na dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi.

W czterech kolejnych edycjach konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Dysleksji nasza szkoła otrzymała certyfikaty Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją. Liczymy na sukcesy w kolejnych edycjach konkursu.