historia-szkoly-5205.jpg     historia-szkoly-5206.jpg

 

Nasza szkoła została utworzona w 1979 roku, jako Szkoła Podstawowa Nr 92. Jej pierwszym Dyrektorem została Pani Feliksa Pogorzelska, która pełniła tą funkcję do 1984 roku. W latach następnych naszą szkołą kierowali Pan Henryk Pudlis (w latach 1984 – 1987), Pani Halina Bucior (w latach 1987 – 1991), Pani Teresa Wegner (w latach 1991 – 2007) i Pani Alicja Najda (w latach 2007 - 2016).

To właśnie wtedy, gdy Dyrektorem była Pani Wegner, wraz z reformą systemu szkolnictwa, z dniem 1 września 1999 roku, staliśmy się Zespołem Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13 (obejmującym Szkołę Podstawową Nr 92 i Gimnazjum Nr 17).

 

 historia-szkoly-5207.jpg    historia-szkoly-5208.jpg

 

W 2004 roku, na mocy Uchwały Rady Miasta Gdańska z dn. 29 kwietnia 2004, Szkole Podstawowej i Gimnazjum nadano imię „Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia”.

Od 1 września 2017 r., zgodnie z założeniami reformy MEN, Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 przestał istnieć. Obecnie jesteśmy Szkołą Podstawową nr 92 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.

Od roku 2016 dyrektorem placówki jest pani Iwona Zielnik, której podlega kadra pedagogiczna i personel administracyjny szkoły.

 

historia-szkoly-5210.jpg    historia-szkoly-5209.jpg

 

Nasza szkoła stale rozszerza swą ofertę, zmienia się i unowocześnia, zawsze jednak nawiązując do swego prawie 40 letniego dorobku, który zobowiązuje nas do tego, byśmy stawali się coraz lepszą placówka oświatową – dbającą o poziom nauczania, umożliwiającą wszechstronny rozwój uczniom i przygotowującą ich do przyszłego życia w demokratycznym społeczeństwie.

 ZAPRASZAMY!


Misja i wizja szkoły

 

„Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej”

Stefan Wyszyński

Jesteśmy szkołą przygotowującą młodego człowieka, do życia w zgodzie ze sobą i innymi oraz wyposażającą ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu dalsze kształcenie.

 Spełniając oczekiwania środowiska, kształcimy w duchu uniwersalnych wartości absolwenta kreatywnego i przedsiębiorczego, aby mógł aktywnie, świadomie i pięknie żyć. Organizujemy nauczanie i wychowanie zgodnie z duchem czasu w celu dobrego przygotowania młodego człowieka do samodzielnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Naszym przesłaniem jest zapewnienie harmonijnego rozwoju uczniów oraz wykształcenie takich umiejętności, które zapewnią mu odpowiednie miejsce w otaczającej rzeczywistości. Dążymy do tego, by nasz absolwent zdobył również takie  kompetencje jak:

 • planowanie
 • organizowanie własnej nauki
 • stawianie sobie celów adekwatnych do możliwości
 • stosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce
 • promowanie  samego siebie - poznanie swoich mocnych stron
 • korzystanie z różnych źródeł w poszukiwaniu wiedzy

Ponadto staramy się, aby uczeń kończący naszą szkołę był:

 • samodzielny i zaradny
 • taktowny i tolerancyjny
 • kulturalny
 • zdyscyplinowany i odpowiedzialny
 • nieulegający nałogom
 • wytrwale dążący do celu
 • respektujący autorytety
 • poszukujący wiedzy
 • skutecznie porozumiewający się
 • mający swoje zdanie, które potrafi argumentować
 • broniący słusznych racji
 • umiejący przegrywać
 • potrafiący współpracować w grupie
 • umiejący wyrażać swoje uczucia
 • szanujący tradycje i symbole narodowe.

 

Starając się osiągnąć te cele, realizujemy program „Szkoła Zarządzająca Wiedzą”. Na bieżąco analizujemy sytuację w naszej placówce. Dążymy do tego, by pracownicy szkoły byli dla uczniów doradcami, którzy poprowadzą ich zgodnie z misją szkoły.


Patronem Szkoły Podstawowej nr 92 jest

Kardynał Stefan Wyszyński,

Prymas Tysiąclecia i Sługa Boży Kościoła Katolickiego, wielki Polak i patriota. 

ksw2

A oto jego krótki życiorys: 

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901  r.w Zuzeli, małej miejscowości nad Bugiem na pograniczu Podlasia i Mazowsza, jako drugie dziecko Stanisława (organisty miejscowego kościoła) i Julianny (z d. Karp) Wyszyńskich. Wcześnie wybrał drogę powołania kapłańskiego - święcenia kapłańskie otrzymał 3 sierpnia 1924 r., w dniu swoich 23 urodzin, z rąk biskupa Wojciecha Owczarka. W latach 1925-1929 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, który ukończył z doktoratem na temat "Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły". Od 1932 pełnił obowiązki redaktora naczelnego miesięcznika włocławskiego "Ateneum Kapłańskie", prowadził chrześcijański uniwersytet robotniczy i działalność społeczno-oświatową w chrześcijańskich związkach zawodowych. Po wybuchu II Wojny Światowej ukrywał się przed gestapo. W okresie Powstania Warszawskiego był kapelanem Grupy Armii Krajowej "Kampinos" oraz szpitala powstańczego. Po zakończeniu wojny we Włocławku reorganizował seminarium duchowne i pełnił w nim obowiązki rektora. W 1946 mianowany biskupem lubelskim - święcenia biskupie otrzymał z rąk kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski. W swoim herbie biskupim umieścił słowa "Soli Deo" tzn. "Jedynemu Bogu" (służba Bogu samemu przez Maryję była widoczna w jego całym życiu…).
Po śmierci prymasa Augusta Hlonda w 1948 r. Stefan Wyszyński został niespodziewanie mianowany arcybiskupem metropolitą warszawsko-gnieźnieńskim, prymasem Polski. W 1953 mianowano go kardynałem – członkiem kolegium kardynalskiego (jako jedyny polski kardynał brał udział w czterech konklawe, w 1958r. kiedy oddano na niego kilka głosów i w 1963 r. był jedynym przedstawicielem Europy Wschodniej…).
25 września 1953 r. w ramach represji komunistów wobec Kościoła Katolickiego aresztowano go bezprawnie i uwięziono. Przetrzymywano Go w następujących miejscach odosobnienia:

 •     w Rywałdzie (od 25 września 1953r. do 12 października 1953 r.)

 •     w Stoczku Warmińskim (od 12 października 1953r. do 6 października 1954r.)

 •     w Prudniku (od 6 października 1954 r. do 27 października 1955 r.)

 •     w Komańczy (od 27 października 1955 r. do 26 października 1956 r.; tutaj 16 maja 1956 r. napisał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego).


W latach 1957-1966 przeprowadził obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. W 1965r. był jednym z inicjatorów wystosowania orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, dążąc do pojednania polsko-niemieckiego. W 1972r. dzięki jego długoletnim staraniom Watykan ostatecznie uznał granice zachodnie Polski, ustalone po II Wojnie Światowej. W czasie sierpnia 1980, w trosce o pokój i dobro Narodu, ustawicznie wzywał do rozwagi i odpowiedzialności. W latach 1980-1981 pośredniczył w rozmowach między władzami komunistycznymi, a "Solidarnością".
W połowie marca 1981r. ujawniła się w jego organizmie choroba nowotworowa. 16 maja 1981 r. Prymas przyjął sakrament chorych. Po przyjęciu sakramentu zwrócił się do zebranych przy łóżku, nawiązując m.in. do zamachu na życie papieża Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja, powiedział: "Uważam, że powinienem dzielić dolę Ojca Świętego, który wprawdzie później, ale włączył się w moje cierpienia". 22 maja 1981 r. wystąpił publicznie ostatni raz, otwierając obrady Rady Głównej Episkopatu Polski. Zmarł sześć dni później, w czwartek 28 maja, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego…
 
W 1989 r. z inicjatywy papieża Jana Pawła II, rozpoczęto proces beatyfikacyjny Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
25 października 2000 r. w uznaniu jego zasług przyjęto w Sejmie RP uchwałę następującej treści: "W setną rocznicę urodzin Kardynała Stefana Wyszyńskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić tego wielkiego Polaka, kapłana i męża stanu, którego życie i działalność wpisały się trwale do historii naszej Ojczyzny. Jego nauka, myśl społeczna i wzór patriotyczny pozostają aktualne i mają szczególne znaczenie dla odrodzenia Trzeciej Rzeczypospolitej. Oddając hołd i szacunek wybitnemu Polakowi, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2001 Rokiem Kardynała Wyszyńskiego."