Misja i wizja szkoły

 

„Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej”

Stefan Wyszyński

Jesteśmy szkołą przygotowującą młodego człowieka, do życia w zgodzie ze sobą i innymi oraz wyposażającą ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu dalsze kształcenie.

 Spełniając oczekiwania środowiska, kształcimy w duchu uniwersalnych wartości absolwenta kreatywnego i przedsiębiorczego, aby mógł aktywnie, świadomie i pięknie żyć. Organizujemy nauczanie i wychowanie zgodnie z duchem czasu w celu dobrego przygotowania młodego człowieka do samodzielnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Naszym przesłaniem jest zapewnienie harmonijnego rozwoju uczniów oraz wykształcenie takich umiejętności, które zapewnią mu odpowiednie miejsce w otaczającej rzeczywistości. Dążymy do tego, by nasz absolwent zdobył również takie  kompetencje jak:

 • planowanie
 • organizowanie własnej nauki
 • stawianie sobie celów adekwatnych do możliwości
 • stosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce
 • promowanie  samego siebie - poznanie swoich mocnych stron
 • korzystanie z różnych źródeł w poszukiwaniu wiedzy

Ponadto staramy się, aby uczeń kończący naszą szkołę był:

 • samodzielny i zaradny
 • taktowny i tolerancyjny
 • kulturalny
 • zdyscyplinowany i odpowiedzialny
 • nieulegający nałogom
 • wytrwale dążący do celu
 • respektujący autorytety
 • poszukujący wiedzy
 • skutecznie porozumiewający się
 • mający swoje zdanie, które potrafi argumentować
 • broniący słusznych racji
 • umiejący przegrywać
 • potrafiący współpracować w grupie
 • umiejący wyrażać swoje uczucia
 • szanujący tradycje i symbole narodowe.

 

Starając się osiągnąć te cele, realizujemy program „Szkoła Zarządzająca Wiedzą”. Na bieżąco analizujemy sytuację w naszej placówce. Dążymy do tego, by pracownicy szkoły byli dla uczniów doradcami, którzy poprowadzą ich zgodnie z misją szkoły.