UWAGA: Rekrutacja rozpocznie się  01.03.2021 r. o godz. 12.00 poprzez stronę internetową

https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Rejestracja kandydatów odbywa się przez stronę https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk . Druki zgłoszenia i załączników będą dostępne od dnia 1 marca 2021 r. na powyższej stronie internetowej oraz przy wejściu do szkoły.

Proces rekrutacji

Rodzice mogą zadeklarować wybór maksymalnie 5 placówek. Wniosek rekrutacyjny należy wypełnić elektronicznie i dostarczyć wydrukowaną wersję do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 1 marca do 12 marca do godziny 16:00. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, za które są przyznawane punkty.

22 marca 2021 o godzinie 15:00 zostaną podane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Następnie od 23 marca do 29 marca do godz. 16:00 należy potwierdzić wolę przyjęcia kandydata przekazując do szkoły oświadczenie woli podjęcia nauki w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (załącznik nr 5). Brak potwierdzenia woli będzie skutkować nieprzyjęciem kandydata.

31 marca 2021r. o godz. 15:00 podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium:

· Kryteria ustawowe

1. Wielodzietność rodziny – oświadczenie (zał. nr 5)

2. Niepełnosprawność kandydata, rodziców, rodzeństwa – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o stopniu niepełnosprawności

3. Samotne wychowywanie kandydata – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód, separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (zał. nr 2), proszę zwrócić uwagę, są potrzebne dwa dokumenty

4. Objęcie kandydata pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

· Kryteria dodatkowe

1. Zamieszkiwanie w obwodzie szkoły – oświadczenie o miejscu zamieszkania (zał. nr 4)

2. Oboje rodziców pracujący / studiujący w systemie dziennym – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, wpis do CEIDG, zaświadczenie z uczelni

3. Dziecko zaszczepione zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych – oświadczenie o zaszczepieniu (zł. nr 3)

4. Rodzeństwo kontynuujące naukę w ZSP5 – potwierdza dyrektor

SPOSOBY DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW DO SZKOY:

1. Wydrukowane dokumenty mogą Państwo wrzucić w kopercie do skrzynki podawczej znajdującej się w wiatrołapie (po prawej stronie, opatrzonej niebieską kartką) 2. Elektronicznie w formie skanu na adres sekretariat@zsp5.edu.gdansk.pl z tytułem wiadomości „REKRUTACJA (imię, nazwisko kandydata)

Zgodnie z zaleceniami wydanymi w zasadach rekrutacji Szkoła nie przyjmuje dokumentów w sekretariacie / na portierni ze względów sanitarno-epidemiologicznych.

UWAGA!

Aby dziecko zostało przyjęte do szkoły, musi zostać wyrażona zgoda obojga rodziców/opiekunów prawnych. Dokumentacja musi być podpisana przez obojga rodziców.

Jeżeli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, należy dołączyć je do dokumentów rekrutacyjnych.